top of page
  • zaludja

KBT-Jak to, co si o věcech myslím, může mít vliv na to, jak se chovám a cítím. Píše Mgr. Jakub Žalud

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je terapeutický směr, který je charakteristický vysokou strukturovaností. Přístup v terapii se opírá o teorie, které vycházejí z předpokladu, že naše chování vzniká na základě myšlení a že většina tohoto chování je naučená a v mnohých případech lze nežádoucí vzorce odnaučit správnými postupy. Není překvapivé, že se teorie terapie opírá např. o práce I.P. Pavlova, A. Bandury, A. Ellise či A.T. Becka a základní používané terminologii se objevují pojmy jako: „podmíněný reflex, klasické podmiňování, sociální učení atd. Přístup ale stále zůstává založen hlavně na porozumění individualit každého pacienta v kontextu jeho osobitého života.

Komu je KBT určena a funguje to vůbec


KBT je psychoterapeutický směr zaměřený na řešení řady obtíží. Do skupiny indikací patří například psychiatrické problémy, jako je depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, různé typy specifických fobií, panická porucha, obsedantně kompulzivní porucha a další, rovněž je možné pracovat v rámci KBT i s poruchami osobnosti. Mimo psychiatrickou oblast jde v rámci KBT řešit párové či rodinné problémy nebo i např. patologické hráčství a závislosti. KBT se také zaměřuje na zdravotní obtíže, u kterých je často přidružená psychická složka, respektive je označena jako jejich možný původce, jde například o nespavost, obezitu a celou škálu somatoformních poruch.

Efektivita KBT je potvrzena řadou studií, jedná se tak o jeden z mála terapeutických směrů, jehož účinek je ověřen i na vědecké úrovni. Studie vznikaly zhruba od roku 1977 (Rush, Beck, Kovacs, a Hollon, 1977) a dnes je k dispozici již více než 500 výzkumů zaměřených na účinnost KBT u širokého spektra psychických obtíží a chorob.


KBT v kostce


KBT je strukturovaným, ale i flexibilním terapeutickým přístupem reflektujícím klientovu individualitu a osobitost problému, se kterým přichází. Patří (zpravidla ale ne u všech klientů) ke krátkodobým terapiím a snaží se být časově ohraničená. Pracuje s jevy, které jsou pozorovatelné, nebo alespoň dostupné vědomí a zároveň jsou propojené, jako je myšlení, chování a emoce. Používá řadu technik pro práci s nimi. Zaměřuje se na konkrétní problémy a vytváří smysluplné postupy k dosažení konkrétních cílů. KBT vyžaduje vyrovnaný partnerský vztah mezi terapeutem a klientem. Do problémů klient a terapeut vstupují společně, klient jako odborník na problém se kterým přichází a terapeut, který poskytuje expertizu svým vzděláním a zkušeností. KBT klade důraz na aktivní spolupráci a účast klienta. KBT je edukativní, snaží se, aby klient rozuměl aplikovaným postupům a krokům a v důsledku i svému prožívání, aby dokázal tyto postupy ověřené v průběhu terapie sám na sobě uplatnit i po jejím ukončení a stal se tak svým vlastním terapeutem.

40 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page